Πρότυπα

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων παγκοσμίως.

Ένα πρότυπο είναι ουσιαστικά μια συμφωνία που καθορίζει τη μέθοδο με την οποία πρέπει να εκτελεστεί κάτι, ώστε να παραχθεί κάποιο υλικό, προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία. Έχει τη μορφή εγγράφου που περιέχει τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως κανόνες, οδηγίες ή ορισμοί. Η χρήση προτύπων βοηθάει:

  • την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την τελειοποίηση των ήδη υπαρχόντων
  • τη μείωση του χρόνου και κόστους παραγωγής
  • τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών

Η δημιουργία και η υποστήριξη των προτύπων που εκτελούνται μέσω του IEEE Standards Association (IEEE-SA), βρίσκουν εφαρμογή σε πεδία όπως:

  • Ηλεκτρισμός και Ενέργεια
  • Πληροφορική
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Μέσα μεταφοράς
  • Ιατρική
  • Νανοτεχνολογία
  • Πράσινη τεχνολογία

Μερικά από τα πιο γνωστά πρότυπα του IEEE:

IEEE 488 Παράλληλη επικοινωνία υπολογιστών µε επιστημονικά όργανα
IEEE 754 Προδιαγραφές δυαδικής αναπαράστασης κινητής υποδιαστολής
IEEE 802 Τοπικά Δίκτυα (LAN) – Μητροπολιτικά Δίκτυα (MAN)
IEEE 802.1 Προσαρμογή Υψηλού Επιπέδου (High Level Interface)
IEEE 802.2 Έλεγχος λογικής ζεύξης (LLC)
IEEE 802.3 Ethernet που βασίζεται σε τεχνολογία CSMA/CD
IEEE 802.4 Αρτηρία με σκυτάλη (Token Bus)
IEEE 802.5 Δακτύλιος με σκυτάλη (Token Ring)
IEEE 802.6 Κατανεμημένη Ουρά Διπλής Αρτηρίας (DQDB)
IEEE 802.9 Δίκτυα ενοποιημένων δεδομένων και φωνής
IEEE 802.10 Ασφάλεια στην ανταλλαγή δεδομένων
IEEE 802.11 Aσύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN)
IEEE 802.12 Τοπικά δίκτυα ζήτησης προτεραιότητας
IEEE 802.14 Τοπικά δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης
IEEE 802.15 Ασύρματα προσωπικά δίκτυα (WPAN)
IEEE 802.15.1 Bluetooth
IEEE 802.15.4 Ασύρματα προσωπικά δίκτυα χαμηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων
IEEE 802.16 Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα WiMAX
IEEE 829 Σύνταξη εγγράφων για την τεκμηρίωση δυναμικού ελέγχου λογισμικού
IEEE 830 Σύνταξη εγγράφων για τις προδιαγραφές των απαιτήσεων λογισμικού
IEEE 896 Futurebus
IEEE 1003 Συμβατότητα στην ανάπτυξη εφαρμογών για UNIX (POSIX)
IEEE 1073 Επικοινωνία μεταξύ ιατρικών συσκευών
IEEE 1074 Ανάπτυξη διαδικασιών κύκλου ζωής λογισμικού
IEEE 1076 Γλώσσα περιγραφή υλικού (VHDL–VHSIC)
IEEE 1149.1 Επίλυση προβλημάτων σε πλακέτες ηλεκτρονικών στοιχείων (JTAG)
IEEE 1180 Υλοποίηση αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού συνημίτονου (IDCT)
IEEE 1275 Open Firmware
IEEE 1284 Παράλληλη θύρα
IEEE P1363 Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού
IEEE 1394 Σειριακός δίαυλος (FireWire, i.Link, Lynx)
IEEE 1541 Συμβολισμός δυαδικών πολλαπλάσιων
IEEE 1584 Μέθοδος υπολογισμού ενέργειας ηλεκτρικής έκρηξης
IEEE 1588 Πρωτόκολλο ακρίβειας χρόνου
IEEE 1667 Πιστοποίηση αποσπώμενων αποθηκευτικών μέσων
IEEE P1901 Τηλεπικοινωνία μέσω δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (PLC)