Εκπαίδευση

To ΙΕΕΕ προσφέρει ευκαιρίες μάθησης στους τομείς της επιστήμης των μηχανών, της έρευνας και της τεχνολογίας. Επιδείωξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του IEEE είναι η οργανωμένη ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων σχετικά με τα τεχνικά επαγγέλματα, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών του IEEE, της επιστημονικής κοινότητας και του γενικού κοινού.

 

 

IEEE Online Professional Development
IEEE Professional Certification

IEEE Expert Now

IEEE Education Partners Program

TryEngineering.org

IEEE Continuing Education

IEEE Standards Education